Pentru a facilita colaborarea noastra, va punem la dispozitie posibilitatea de a descarca aici contractul de colaborare. Dupa completare il puteti expedia la adresa Sos.Bucuresti-Targoviste nr 171(spatiul din stanga) sau pe adresa de e-mail: office@dart-dent.ro . Departamentul comercial va va contacta in cel mai scurt timp posibil.

Fisa de laborator poate fi descarcata aici

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

CABINET STOMATOLOGIC – LABORATOR DENTAR

Art. 1. – Partile contractante

 • – Subscrisul Laborator dentar……………………….. S.R.L cu sediul (Social) in localitatea…………. Str ……………………….  Nr . …….. sector …., inregistrata la Registrul Unic al ASP / Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr…………….. identificata prin C.I.F./ C.U.I …………….., avand contul nr.  …………………… deschis la Banca ………………………………. reprezentata de administrator / tehnician dentar………………………….. in calitate de beneficiar, pe de o parte, si
 • — Subscrisul Laborator dentar……………………….. S.R.L cu sediul (Social) in localitatea…………. Str ……………………….  Nr . …….. sector …., inregistrata la Registrul Unic al ASP / Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr…………….. identificata prin C.I.F./ C.U.I …………….., avand contul nr.  …………………… deschis la Banca ………………………………. reprezentata de administrator / tehnician dentar………………………….. in calitate de prestator, pe de alta parte,

Am convenit sa incheiem prezentul contract civil cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. 2. – Obiectul contractului

2.1. – In temeiul prevederilor L. nr. 96 / 2007 privind exercitarea profesiei de technician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, completate de art. 1470 si urmatoarele din Codul Civil, prezentul  reglementeaza conditiile si termenii colaborarii profesionale dintre beneficiar si prestator in vederea asigurarii unei bune desfasurari a actului medical.

2.2.  – In baza competentei sale profesionale, prestatorul va executa activitatile specifice confectionarii de dispozitive tehnico-medicale unicat la comanda (lucrari protetice fixe si / sau mobile) pe care le va funiza beneficiarului in schimbul unui pret stabilit pe baza de tarife negociate.

2.3. – Confectionarea dispozitivelor tehnico-medicale specificate utilizate in protetica dentara se realizeaza in baza unui formular de comanda (fisa protetica de laborator), in forma scrisa, semnata si parafata de laboratorul dentar, care va contine prescriptiile tehnico-medicale ale acestuia, in beneficiul unui anumit pacient specificat in documente. Furnizarea respectivului dispozitiv la gata va fi insotita de un certificat de conformitate, semnat de executantul lucrarii si purtand stampila prestatorului, care certifica respectarea solutiei protetice elaborata de medicul dentist si utilizarea materialelor specificate de catre acesta si omologate in UE. 

Art. 3. – Pretul contractului

3.1. – In schimbul serviciilor prestate, prestatorul va primi un pret stabilit pe baza de tarife per bucata, pentru fiecare dispozitiv tehnico-medical funizat beneficiarului, la comanda acestuia.

3.2. — Lista de tarife specificate in Anexa A conforme unor termene de executie specificate in Anexa B practicata de prestator se pune la dispozitia beneficiarului si se anexeaza la prezentul, ca parte integranta din acesta.

In decursul derularii prezentului orice modificare a tarifelor trebuie notificata beneficiarului cu minimum 30 (treizeci) de zile in avans, acceptata de catre beneficiar direct sau prin negociere.

3.3. – Plata pretului datorat de beneficiar se va realizeaza in doua transe :

 1. a) un avans de 15% din valoarea totala a lucrarii la preluarea comenzii, prin virament bancar sau in numerar la momentul preluarii comenzii , pentru care se va elibera factura de avans.
 2. a) La finalul lucrarii se va achita restul de 85% din totalul valorii , prin numerar sau virament bancar , pe baza celei de a doua facturi emise de catre prestator. Termenul va fi de 5 zile de la receptionarea facturii.

Factura va avea specificat numele pacientului si ca anexa fisa protetica de laborator in vederea identificarii in orice moment a utilizatorului final, pacientul.

Art. 4. – Durata contractului

4.1. – Prezentul se incheie pe termen de 1 (unu) an, incepand cu data de …………… , adica pana la………….. .

4.2. – Durata sa poate fi prelungita prin acordul ambelor parti, incheiat sub forma unui act aditional la prezentul, cel tarziu la data de …………..

Art. 5. – Obligatiile partilor

5.1. – Beneficiarul se obliga:

 1. -— Sa ii achite prestatorului pretul pentru lucrarile confectionate si furnizate in conformitate cu prevederile art. 3 Anexa A din prezentul;
 2. — Sa isi asume prescriptille medicale cu privire la dispozitivele comandate printr-un formular de comanda (fisa protetica de laborator), semnat si parafat de medicul dentist;
 3. — Sa respecte cerintele prestatorului in legatura cu termenele de executie convenite cu acesta , Anexa B.
 4. – Sa conceapa planul de tratament in conformitate cu normele profesionale general recunoscute ale restaurarilor protetice fixe, mobile si mobilizabile si sa realizeze corect fazele protetice clinic.
 5. — Sa conceapa planul de tratament in conformitate cu conditiile morfo-functionale normale si sa instruiasca pacientul in concordanta cu acestea.
 6. — Sa instruiasca pacientul despre obligativitatea controlului semestrial al statusului odonto-parodontal cat si a prezentarii imediate la medicul stomatolog curant in cazurile de aparitie a unor modificari sau a urgentelor.

5.2. – Prestatorul se obliga:

 1. — Sa confectioneze dispozitivele tehnico-medicale in conformitate cu prescriptiile prevazute de medicul dentist in formularul de comanda, (fisa protetice de laborator) elaborat de acesta;
 2. –Sa elibereze un certificat de conformitate pentru dispozitivele tehnico medicale unicat la comanda confectionate, odata cu funizarea acestuia catre beneficiar,
 3. – Sa respecte termenele de executie si predare a lucrarilor in conformitate cu lista de termene, care se anexeaza prezentului devenind parte integranta din acesta;
 4. — Sa confectioneze lucrarile protetice de laborator in asa fel incat sa corespunda calitativ din punct de vedere tehnic, morfologic, functional si estetic cu necesitatile pacientului.

Art. 6. – Calitatea dispozitivelor tehnico medicale unicat la comanda

Lucrarile protetice de laborator vor corespunde calitativ din punct de vedere tehnic, morfologic, functional si estetic in conformitate cu comanda scrisa a medicului stomatolog si cu necesitatile pacientului.

Art 7 : Garantia dispozitivelor tehnico medicale unicat, la comanda

Lucrarile protetice executate de prestator vor fi garantate din punct de vedere tehnic (rezistenta a materialelor) dupa cum urmeaza:

 • 6 luni, lucrarile protetice fixe sau mobile din acrilat si materiale plastice similare
 • 12 luni, lucrari protetice fixe sau mobile metalice sau metalo-acrilice
 • 24 luni, lucrari protetice fixe sau mobile metalo-ceramice

Garantiile tehnice presupun diagnostic corect, conceperea planului de tratament in conformitate cu art. 5.1.d., e., f.

Nerespectarea acestor prevederi exonereaza de raspundere partile. 

Art. 8. – Raspunderea partilor

8.1. – In conformitate cu normele legale, prestatorul raspunde de modul in care este confectionat si furnizat in timpul convenit un anumit dispozitiv, cat si de materialele utilizate in si pentru executarea acestuia.

8.2. — Beneficiarul, prin tehnicienii dentari angajati sau colaboratori, raspunde de solutia medicala prescrisa si transmisa prestatorului prin formularul de comanda (fisa protetica de laborator) .

Art. 9. – Comunicari si notificari intre parti

9.1. — Avand in vedere natura si scopul prezentului, partile convin ca orice modalitate de comunicare intre ele, prin reprezentaniii anume desemnati de fiecare parte, sa fie valabil indeplinita prin orice mijloc de comunicare.

9.2. — Fac exceptie de la articolul precedent urmatoarele: formularul de comanda (fisa protetica de laborator) si certificatul de conformitate care trebuie sa fie in forma scrisa si eliberate in conditiile stipulate in prezentul si a notificarii de modificare a tarifelor ori termenelor de executie, respectiv a notificarii de reziliere a contractului, acestea fiind valabile daca sunt transmise prin posta/curier sau inmanate pe baza de semnatura, cu numar de inregistrare.

Art.10. -Incetarea contractului

10.1. – Prezentul poate inceta prin acordul partilor, sau prin reziliere unilaterala daca notificarea de reziliere este trimisa celeilalte parti, in scris, cu cel putin 30 (treizeci) zile inainte.

10.2. – Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

Art. 11.- Forta majora

11.1 – Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen ori de executarea in mod necorespunzator a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a respectivei obligatii a fost cauzata de forta majora, in acceptiunea sa legala.

Art. 12. – Litigii

12.1. – Pariile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

12.2. – In cazul in care acest lucru nu este posibil, partile convin ca nu se vor adresa instantei competente decat dupa ce au incercat sa rezolve conflictul prin mediere, asistati de un mediator agreat de ambele parti, cu respectarea procedurii legale, iar medierea a esuat.

Art. 13. – Clauze finale

13.1. – Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat in scris intre partile contractante.

13.2. — Prezentul, redactat de catre …………………………………….., s-a incheiat astazi ………….…in 2 (doua) exemplare originale, cu forta juridica egala , cate unul pentru fiecare parte.

 

 

 

Beneficiar ,

Laborator de tehnica dentara

S.C. …………………………………Srl

prin

…………………………………………..

In calitate de Administrator

Prestator,

Laborator de tehnica dentara

S.C. …………………………………Srl

prin

…………………………………………..

In calitate de Administrator

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search